Persoonsgegevens en Privacy

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon in een groep kan worden geïdentificeerd. Dit is een ruime definitie en dat brengt met zich mee dat het van de omstandigheden afhangt of informatie een persoonsgegeven is. Een kentekennummer is bijvoorbeeld ansich geen persoonsgegeven totdat in dezelfde database ook naam en adresgegevens staan.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens legt beperkingen op aan de verwerking van persoonsgegevens. Een verwerking van persoonsgegevens is, in praktijk, iedere handeling die met de persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Daaronder valt kopiëren, opslaan, verspreiden, gebruiken, kortom, bijna alles. Door deze ruime definitie van zowel verwerking als persoonsgegevens is er al zeer snel sprake van een verwerking van persoonsgegevens die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt.
Alleen als er sprake is van een database mogen persoonsgegevens verwerkt worden. Een database is een plek waar de gegevens gecategoriseerd zijn en waar ze later kunnen worden teruggevonden. Deze definitie wordt wederom ruim uitgelegd. Het internet is zo’n voorbeeld van een database.
Gerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt als dat gerechtvaardigd wordt. De rechtvaardigingsgronden hiervoor worden vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een rechtvaardigingsgrond is het geven van toestemming. Als iemand toestemming verleend mogen zijn gegevens verwerkt worden. Echter, alleen voor datgene waarvoor hij toestemming geeft en met het doel waarvoor toestemming gegeven wordt. Bovendien kan de toestemming ten alle tijden worden ingetrokken.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens vormen een speciale groep binnen de persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens is informatie omtrent iemands ras, geloof, gezondheidstoestand, politieke gezindheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakbeweging. Ook strafrechtelijke gegevens kunnen worden gezien als een bijzonder persoonsgegevens. Deze bijzondere gegevens mogen in beginsel niet verwerkt worden. De wetgever heeft hierop enkele zeer strenge uitzonderingen gemaakt die per categorie persoonsgegevens duidelijk bepalen in welk geval deze verwerkt mogen worden.
Zijn foto’s ook bijzondere persoonsgegevens?

Uit jurisprudentie blijkt dat foto’s, onder omstandigheden, kunnen worden gezien als een bijzonder persoonsgegeven. Immers, uit een foto kan in veel gevallen worden afgeleid tot welk ras iemand behoort. Ook kan een hangertje met een kruisje, of een hoofddoek het geloof van een geportretteerde verraden. Dit heeft tot gevolg dat een werkgever bijvoorbeeld niet zomaar gerechtigd is om een foto van zijn werknemer in een smoelenboek te plaatsen. Ook kan het O.M. Niet zomaar bewakingsbeelden opvragen. Hier heeft de rechter een mooie omweg voor gevonden foto’s zijn slechts bijzondere persoonsgegevens indien de foto gemaakt is met het doel om deze gegevens vast te leggen.